Zajímavosti

Kurzy angličtiny Praha - ilustrační foto

Přinášíme Vám zajímavosti a zábavu z oblastí vzdělávání a anglického jazyka : -)

Přijďte si s námi popovídat na facebook 

FB

Staňte se našimi fanoušky a budeme Vám pravidelně přinášet informace, novinky, tipy a zajímavosti z oblastí - účetnictví, daně, angličtina...

Navštivte naše stránky na facebooku. Najdete zde rady, které Vám usnadní orientaci ve zmíněních oborech (upozornění na změny zákona, daňové a účetní poradenství...) a také zábavu (anglické křížovky, písničky, texty...).

Těšíme se na Vás!

↑ Na začátek stránky

Veletrh EVOLUTION

Naše společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. se zúčastnila 2. veletrhu vzdělávání a osobního rozvoje EVOLUTION, který se konal ve dnech 20. - 22.4. v Praze.

Děkujeme Všem, kteří přišli navštívit náš stánek a přikládáme pár fotek z veletrhu : -)

Výstava Výstava Výstava

↑ Na začátek stránky

8 rad, jak se učit anglický jazyk

 1. Učte se denně. Krátké každodenní studium je účinnější než nepravidelné, i když třeba dlouho trvající studium.
 2. Nová slovíčka se vždy učte nahlas. Zkoušejte z nich hned vytvářet jednoduché věty. Většina lidí si věty pamatuje lépe než slova.
 3. Gramatika je cesta do nového světa. Propojí jednotlivá slova a dodá jim nový význam. Učebnice gramatiky by měla být souborem map, které je potřeba před cestou prostudovat. Někdy je to mravenčí práce, ale bez ní nikam nedojedete.
 4. Důležité je opakovat již naučenou látku. Opakovat můžete i v duchu (například v metru). Pro zautomatizování angličtiny pomáhá např. popisovat si v duchu situaci, ve které se právě nacházíte. Dalším trikem je pravidelně si anglicky přeříkat zážitky předešlého dne.
 5. Učit se jazyk je zábava. Zpívejte si anglické písničky, učte se dětské říkanky, prohlížejte si anglicky psané časopisy.
 6. Nebojte se chyb! Záleží přece především na tom, zda se vám daří vyjádřit vaše myšlenky. Posluchač se také soustředí na obsah.
 7. Nevzdávejte to! Každého občas přepadne pocit marnosti.
 8. Důležité je mluvit. Důležité je poslouchat. Důležité je číst.

↑ Na začátek stránky

Rozřazovací test

Chcete si otestovat své znalosti angličtiny. Přinášíme Vám test.

Placement Test / Rozřazovací test

A. Fill in articles where necessary: / Doplňte členy tam, kde je to nutné:

 • 1) My brother is ........... teacher in ........... big school near ......... London.
 • 2) In .......... morning I have ........... breakfast.
 • 3) I go to ............. school by ............... bus.
 • 4) My mother is ................. dentist.

B. Fill in the verb „be" in correct forms: / Doplňte sloveso „být" ve správném tvaru:

 • 5) She.............ten years old.
 • 6) They............teachers from our school.
 • 7) He...............a student. (not)
 • 8) We..............friends.
 • 9) You..............very friendly. (not)
 • 10) The ticket..............120 crowns.

C. Fill in correct pronouns: / Doplňte správná zájmena:

 • 11) He and ........................ wife.
 • 12) She and ........................ husband.
 • 13) They and ........................ dog.
 • 14) We and ........................ children.
 • 15) A dog and ........................ toy.

D. Fill in correct prepositions: / Doplňte správné předložky:

 • 16) Jim was born ........................ Chicago ........................ 21st June ........................ 7:48 ........................ the morning, but his family moved ........................ New York ........................ 1995 when he was three. He still lives ........................ New York, ........................ the corner of Baker Street and Golden Avenue.
 • 17) I´m tired. As soon as I get ........................ home, I´m going ........................ bed.
 • 18) Have you ever been ........................ China?

E. Translate: / Přeložte:

 • 19) Děti hrají hry venku (venkovní hry).
  a) Child plays outdoor games. b) Child play outdoor game. c) Children play outdoor games. d) Children plays outdoor game.
 • 20) Má Petr rád plavání?
  a) Do Peter likes swimming? b) Does Peter like swimming? c) Does Peter likes swimming? d) Peter does like swimming?
 • 21) Tomův táta rád hraje tenis.
  a) Toms dad likes playing tennis. b) Tom's dad like playing tennis. c) Tom's dad likes play tennis. d) Tom's dad likes playing tennis.

F. Choose correct verbs: / Doplňte správná slovesa:

 • 22) I usually ........................ sci-fi books, but at the moment I ........................ a really nice and interesting book of chinese poetry.
  a) read b) was reading c) reads d) am reading
 • 23) We are looking for a green car .........................
  a) every day b) at the moment c) yesterday d) since Christmas
 • 24) ........................ Peter come from Dublin?
  a) Do b) Did c) Is d) Does 
 • 25) I ........................ Dave and Mike while I ........................ for my brother at the airport.
  a) was meeting b) met c) was waiting d) waited
 • 26) Where did you ........................ when you were a child?
  a) live b) lived c) living d) have lived
 • 27) There is a traffic sign. You can´t turn right here. You ........................ turn left.
  a) have b) must c) have to d) had to
 • 28) I bought some food in the afternoon, so you ........................ go to the supermarket.
  a) didn´t have to b) mustn´t c) don´t have to d) have to
 • 29) Where ........................ you spend holiday next summer?
  a) do b) did c) was d) will
 • 30) My sister ........................ Australia yet, but next year she would like to go there.
  a) never was in b) never is in c) has never gone to d) is never going to

Placement Test Key / Správné řešení

 • Část A = 1) a, a, -- 2) the, -- 3) -- , -- 4) a 
 • Část B = 5) is 6) are 7) isn´t,/ is not 8) are 9) aren´t / are not 10) is 
 • Část C = 11) his 12) her 13) their 14) our 15) its 
 • Část D =16) in, on, at, in, to, in, in, at/on 17) --, to 18) to 
 • Část E =19) c 20) b 21) d 
 • Část F = 22) a, d 23) c 24) d 25) b, c 26) a 27) c 28) c 29) d 30) c

Results / Výsledky

Celkové množství možných bodů: 44

 • Méně než 20 bodů = začátečník
 • 20 - 35 bodů = pokročilý začátečník (základy přítomného času prostého a průběhového, zčásti minulého)
 • Více než 35 bodů = mírně pokročilý (znalosti času přítomného, minulého, budoucího, zčásti předpřítomného)

↑ Na začátek stránky

Naše desatero výuky angličtiny

 1. Učení je zábava
  Výuka probíhá hravou formou. 
 2. Základem je komunikace
  Výuka je zaměřena na komunikaci. Posluchači si novou učební látku ihned vyzkoušejí formou rozhovorů.
 3. Individuální přístup
  Učíme v malých skupinkách, což umožňuje individuální přístup lektora k potřebám a požadavkům jednotlivých posluchačů.
 4. Intenzivní výuka
  Našim cílem je, aby posluchači rychle rozvíjeli všechny jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech i mluvení.
 5. Praktické využití
  Lektor se zaměřuje na oblasti, které posluchače zajímají a které využije v praxi. 
 6. Srozumitelnost
  Učivo vysvětlujeme jednoduchou a snadno srozumitelnou formou.
 7. Studijní materiály
  Posluchačům skupinových kurzů poskytujeme studijní materiály, které můžou dále využívat i po ukončení kurzu.
 8. Příjemná atmosféra
  Lektor se v průběhu výuky snaží vytvořit příjemnou atmosféru a pozitivní přístup ke studiu.
 9. Kvalita, profesionalita a spolehlivost
  Za samozřejmou součást naší firemní politiky považujeme kvalitu, profesionalitu, poctivost, spolehlivost a zodpovědnost.
 10. Naším cílem je spokojený absolvent!

↑ Na začátek stránky

A něco pro inspiraci: citát z filmu My Fair Lady

Profesor Henry Higgins promlouvá k Líze Doolittlové:

"I know your head aches. I know you´re tired. I know your nerves are as raw as meat in a butcher´s window. But think what you´re trying to accomplish. Think what you´re dealing with. The majesty and grandeur of the English language, it´s the greatest possession we have. The nobles thoughts that ever flowed through the hearts of men are contained in its extraordinary, imaginative and musical mixtures off sound."

Překlad:

„Vím, že vás bolí hlava. Vím, že jste unavená. Vím, že vaše nervy jsou napjaté k prasknutí. Ale myslete na to, čeho chcete dosáhnout. Pomýšlejte na to, čím se zabýváte. Majestát a ušlechtilost anglického jazyka, to je ten nejvzácnější majetek, který máme. Nejvznešenější myšlenky, které kdy procházely srdcí lidí, jsou obsaženy v této pozoruhodné, obrazotvorné a melodické směsi zvuků."

↑ Na začátek stránky

Hodnocení absolventů našich kurzů je pro nás reklamou.

Děkujeme všem absolventům našich vzdělávacích kurzů za krásná hodnocení, která nám napsali do Dotazníků spokojenosti. Moc nás těší, že jste s našimi službami spokojeni : -)

Hodnocení absolventů

↑ Na začátek stránky